India Instruments » Instrumente » Instrumentenlexikon

Instrumentenlexikon

Kleines Lexikon indischer Instumente
Die Texte sind in gekürzter Form von Suneera Kasliwal, Classical Musical Instruments, Delhi 2001 entnommen.

Bansuri Mridangam Santur Sitar Tanpura
Dilruba, Esraj Nageshwaram Sarangi Surbahar Thavil
Ghatam Pakhawaj Saraswati Vina Sursringar Vichitra Vina
Harmonium Rabab Sarod Swarmandala  
Khol Rudra Vina Shahanai Tabla